کارشناسی ارشد
الگوی درخواست دفاع از پایان نامه (فرایند دفاع)
مراحل تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه – بخش پایان‌نامه ها
ایجاد امکان بارگذاری مدارک مورد نیاز دانشجو در سامانه گلستان جهت تسویه حساب با بخش پایان نامه ها
دکتری
 الگوی درخواست دفاع از رساله (فرایند دفاع)
 پروسه کفایت دستاوردهای پژوهشی
مراحل تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه – بخش پایان‌نامه ها
ایجاد امکان بارگذاری مدارک مورد نیاز دانشجو در سامانه گلستان جهت تسویه حساب با بخش پایان نامه ها
شیوه ی بررسی درخواست های کفایت دستاورهای علمی دانشجویان 97 به بعد