رئیس پژوهشکده

دکتر حمیدرضا پوراعتماد
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

رئیس پژوهشکده علوم‌شناختی و مغز

22431617
29902496
h-pouretemad@sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • رئیس پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی 1401 ← تا زمان حال
  • عضویت پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی 1401 ← 1402