مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر فاطمه باکویی

مدیر گروه مدل‌سازی شناختی

29905405
 f_bakouie[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر سعید صادقی

مدیر گروه‌ روان‌شناسی و توانبخشی‌شناختی

29905406
Sae_Sadeghi[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر خاطره برهانی

مدیر گروه علوم اعصاب‌شناختی

29905402
kh_borhani[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر سپیده عبدالکریمی

مدیر علوم‌شناختی - زبان‌شناسی

29905149
s_abdolkarimi[at]sbu.ac.ir
رزومه