سرفصل رشته‌های تحصیلی

 رشته‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم‌شناختی و مغز:
مقطع کارشناسی‌ارشد:
روان‌شناسی شناختی
ذهن، مغز و تربیت
توان‌بخشی شناختی
مقطع دکتری:
علوم و مهندسی اعصاب
روان‌شناسی شناختی
زبان‌شناسی شناختی
فلسفه ذهن 
مدل‌سازی شناختی
علوم اعصاب شناختی
پیوندها:
آیین‌نامه‌های آموزشی
فرم‌های آموزشی