آزمایشگاه ردیاب چشمی

مسئول علمی آزمایشگاه: دکتر نگار سماک‌نژاد
کارشناس آزمایشگاه: سروش گل‌بابایی
سیستم بینایی، مجرای اصلی درک و جمع‌آوری اطلاعات انسان از محیط پیرامون است و دستگاه ردیاب چشمی یکی از ابزارهای اصلی بررسی عملکرد سیستم بینایی  و به‌طور خاص ادراک و توجه بصری به‌شمار می‌آید. هنگام استفاده از این دستگاه، محرک بر روی صفحه مانیتور ارائه شده و دریافت‌کننده امواج مادون قرمز، حرکات چشم را هنگام مشاهده تصویر با سرعت نمونه‌برداری ماکزیمم 250 هرتز در ثانیه ثبت می‌کنند. برای طراحی آزمایش و ارائه محرک‌ها (تصویر ثابت، فیلم، متن و صفحه وب‌سایت) از نرم‌افزار Experiment Suite Scientific Premium، جهت ثبت حرکات چشم از نرم‌افزار iview و برای بررسی اولیه داده‌ها از نرم افزار begaze استفاده می‌شود.
پیوندها:
آزمایشگاه‌ها