رشته‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- علوم شناختی

 
کارشناسی ارشد
روانشناسی شناختی
ذهن، مغز و تربیت
توانبخشی شناختی
دکتری
روانشناسی شناختی
زبان شناسی شناختی
فلسفه ذهن        
مدلسازی شناختی
علوم اعصاب شناختی