معاونان

دکتر رضا خسروآبادی  
استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز

 معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

29905404
r_khosroabadi@sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • عضو هیات مدیره انجمن علوم اعصاب ایران 1401 ← 1404
  • معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده علوم‌شناختی و مغز 1400 ← تا زمان حال
  • دبیر علمی گروه مدل‌سازی شناختی در فصل‌نامه تازه‌های علوم‌شناختی 1397 ← تا زمان حال
  • مسئول روابط بین‌الملل ستاد علوم و فناوری‌های شناختی1396 ←1398
  • استاد مشاور علمی انجمن علمی‌ دانشجویی علوم‌شناختی 1396 ← 1397
  • استاد مشاور علمی انجمن علمی‌ دانشجویی علوم‌شناختی 1396 ← 1397
  • عضو شورای پژوهشی 1393 ← 1402