همکاران

مهدیه صفری

مسئول دفتر

29902512
22431617 
mahd.safari[at]
mail.sbu.ac.ir
 راضیه خلجی  

کارشناس مسئول آموزش  

29902511
r.khalaji[at]
mail.sbu.ac.ir
منصوره هادی‌زاده 

کارشناس پژوهش - مسئول سایت

29902513 
ma.hadizadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
مسلم بای

  مدیر اجرایی

29905407
m-bay[at]
mail.sbu.ac.ir
حسین نبی‌زاده

کارشناس آزمایشگاه

29905408
ho.nabizadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
فاطمه مختاری   

کارشناس اداری کلینیک توان‌بخشی‌ شناختی

22431616
f-mokhtari[at]
mail.sbu.ac.ir