آزمایشگاه‌ها

آزمایشگاه ثبت نوار مغزی و واسط مغز - مغز
اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه استریولوژی و عصب - تحولی حیوانی
اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ردیاب چشمی 
اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه تحریک مغزی مغناطیسی فراجمجمه‌­ای (TMS)
اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه ارزیابی عصب - روان‌شناختی
اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه روان‌شناسی ریاضیاتی و محاسباتی
اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی - اجتماعی 
اطلاعات بیشتر
آزمایشگاه بازی‌های شناختی
اطلاعات بیشتر