فرم‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

فرم‌های آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد:
فرم پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو
فرم نهایی کمیسيون بررسی موارد خاص کليه مقاطع
گواهی شرکت در جلسات دفاع
فرم اطلاع‌رسانی جلسه دفاع کارشناسی‌ارشد
فرم میهمانی تحصیلات تکمیلی
فرم درخواست بررسی مدارک پزشکی
فرم درخواست ریزنمرات
فرم تعهد اصالت اثر
فرم پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو
پیشنهاد اساتید داور جهت تصویب طرح اولیه پایان‌نامه
راهنمای نگارش پایان‌نامه
اعلام آمادگی جهت تشکیل دفاعیه
فرم تحویل پایان‌نامه به اساتید راهنما، مشاور و داور
راهنمای بارگذاری پایان‌نامه و رساله در سامانه گلستان
فرم تایید اصلاحات پایان‌نامه پس از دفاع 
راهنمای تصویری و متنی ثبت پروپوزال در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه 
فرم‌های آموزشی مقطع دکتری:
فرم درخواست مجوز دفاع 
فرم نهایی کمیسيون بررسی موارد خاص کليه مقاطع
گواهی شرکت در جلسات دفاع
فرم اطلاع‌رسانی دفاع رساله دکتری
فرم میهمانی تحصیلات تکمیلی
فرم درخواست بررسی مدارک پزشکی
راهنمای نگارش رساله دکتری
فرم درخواست ریز‌نمرات
اعلام آمادگی پیش دفاع دکتری
اعلام آمادگی دفاع دکتری
اعلام آمادگی شرکت در آزمون جامع
پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو
سمینار شفاهی دکتری
سمینار کتبی دکتری
طرح پیشنهادی رساله دکتری
پیشنهاد و موافقت اساتید راهنما و مشاور با عنوان مقدماتی پروپوزال رساله دکتری
مقاله مستخرج از رساله جهت دفاع از رساله دکتری
پیشنهاد و تعیین استاد داور جهت تصویب طرح اولیه رساله دکتری
پیشنهاد اولویت‌های پژوهشی و استاد راهنما توسط دانشجویان مقطع دکتری
درخواست آزمون جامع
فرم‌های پژوهشی مقطع ارشد، دکتری و پسا دکتری:
گواهی شرکت در ژورنال کلاب
فرم تقاضای پژوهش‌یار پسادکتری
فرم پیوست درخواست بررسی کفایت دستاوردهای علمی دکتری
کاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان دوره دکتری متقاضی بررسی کفایت دستاوردهای علمی دکتری
فرم تایید مقاله مستخرج از رساله جهت دفاع از رساله دوره دکتری
کاربرگ ارزیابی کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی - مختص دانشجویان 1400 به بعد
سوگندنامه
فرم تقاضای استقرار برای تیم‌های متقاضی استقرار در مراکز نوآوری
 فرم درخواست بررسی مدارک پزشکی با توجه به دستورالعمل بررسی امتحانات پایان نیم‌سال تحصیلی
پیوندها:
آیین‌نامه‌های آموزشی
سرفصل دروس