اعضای هیات‌علمی وابسته

دکتر محمدرضا بیگدلی
 
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی 
رزومه
دکتر کوروش پرند
 
استاد دانشکده علوم ریاضی
رزومه
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
 
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
رزومه
دکتر غلام‌رضا جعفری
 
استادیار دانشکده فیزیک
رزومه
دکتر مجتبی زارعی
 
استاد همکار پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
رزومه
دکتر رضا قادری
 
دانشیار دانشکده مهندسی برق - الکترونیک و مخابرات 
رزومه
دکتر حمیدرضا مهدیانی
استادیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
رزومه
دکتر  وحید نجاتی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
رزومه
پروفسور جان اشتاین
 
استاد
پروفسور ورنر زومر
 
استاد