در حال به روز رسانی

فرم‌های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد
فرم پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو
فرم نهایی کمیسيون بررسي موارد خاص کليه مقاطع
گواهی شرکت در جلسات دفاع
فرم اطلاع رسانی جلسه دفاع کارشناسی ارشد
فرم میهمانی تحصیلات تمکیلی
فرم درخواست بررسی مدارک پزشکی
فرم درخواست ریز نمرات
فرم تعهد اصالت اثر
فرم‌های آموزشی مقطع دکتری
فرم درخواست مجوز دفاع 
فرم نهایی کمیسيون بررسي موارد خاص کليه مقاطع
گواهی شرکت در جلسات دفاع
فرم اطلاع رسانی دفاع رساله دکتری
فرم میهمانی تحصیلات تمکیلی
فرم درخواست بررسی مدارک پزشکی
راهنمای نگارش رساله دکتری
فرم درخواست ریز نمرات
فرم‌های پژوهشی مقطع ارشد، دکتری و پسا دکترا
گواهی شرکت در ژورنال کلاب
فرم پیوست درخواست بررسی کفایت دستاوردهای علمی دکتری
کاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان دوره دکتری متقاضی بررسی کفایت دستاوردهای علمی دکتری
فرم تایید مقاله مستخرج از رساله جهت دفاع از رساله دوره دکتری
کاربرگ ارزیابی کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی - مختص دانشجویان 1400 به بعد
Text
Text